Targeta individual d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

L'objectiu d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.  

MODALITATS DE TARGETA

 • Targeta per al conductor/a
 • Targeta per al no conductor/a
 • Targeta per al transport col·lectiu

BENEFICIS:

 • Utilitzar la targeta per circular amb qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.
 • Aturar el vehicle, pel temps imprescindible, a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
 • Estacionar el vehicle sense limitació de temps i sense obtenir el comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i zones de càrrega i descàrrega (Fora de Catalunya, cal comprovar la normativa corresponent).
 • Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i els estats membres de la Unió Europea.

OBLIGACIONS:

 • Col·locar l'anvers de la targeta de manera visible en el vehicle amb què es circula.
 • Usar la targeta de manera personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
 • Utilitzar la targeta original (no val fotocopiar-la ni manipular-la).
 • Comunicar a l'ajuntament el canvi de localitat, en cas que la persona titular es traslladi a viure a un altre municipi.
 • Lliurar la targeta a l'ens local responsable en cas que la persona titular mori o perdi el dret a gaudir-ne.
 • Comunicar la pèrdua o el robatori de la targeta i sol·licitar-ne un duplicat. Cal adjuntar còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat.
 • Sol·licitar només una targeta d'una única modalitat.

COM TRAMITAR-LA:

 • Targeta per al conductor/a:
  • Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial)
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
  • Dues fotografies de la persona titular.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitat  o la targeta acreditativa de la discapacitat.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de conduir.
 • Targeta per al no conductor/a:
  • Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial)
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
  • Dues fotografies de la persona titular.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat de la Direcció General de Protecció Social que acrediti que la persona titular supera el barem de mobilitato que compleix els altres criteris que donen dret a gaudir de la targeta o la targeta acreditativa de la discapacitat.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal de la persona titular, en el cas que aquesta sigui menor d'edat o estigui incapacitada i la persona represenant no sigui el pare o la mare.
 • Targeta de transport col·lectiu:
  • Sol·licitud (cal emplenar l'imprès oficial)
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del DNI de la persona titular.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la fitxa tècnica del vehicle.
  • Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.

QUI EN POT SER TITULAR:

 • Targeta per al conductor/a.
  • Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
 • Targeta per al no conductor/a.
  • Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  • Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.
  • Persones majors de 3 anys amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d'Atenció als Discapacitats.
 • Targeta per al transport col·lectiu.
  • Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.

Continguts del web relacionats

Directori > Benestar social
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/06/2018 16:06