PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

07/05
2018
Dilluns 07/05/2018
Horari:  20.00 h.
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

 1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2018
 2. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2018
 3. APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2017
 4. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT D'UNA TREBALLADORA QUE OCUPA LA PLAÇA DE PEDAGOGA EN LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL
 5. INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE 2018
 6. ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D'UN REGIDOR
 7. APROVACIÓ TEXT DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA SOREA, CONCESSIONARIA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA
 8. APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA MARTÍ COLOMER, SL, PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE DE VALLALTA, PER A L'EXERCICI 2018
 9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL
 10. ASSABENTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
 11. MODIFICACIÓ DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA

                                                                US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06