PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

21/11
2018
Dimecres 21/11/2018
Horari:  20:00
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- Aprovació de l'actA de la sessió EXTRAORDINÀRIA, DEL DIA 15 d'OCTUBRE de 2018 (PLE 2018/7)

2n PUNT.-  APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A

3r PUNT.- RATIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS PROJECTES D'AUTOCOMPOSTATGE COM A VIA DE GESTIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA FORM I AMB EL PROJECTE DE LA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ VEGETAL, EFECTUAT PER DECRET D'ALCALDIA 438/2018 DE DATA 24 D'OCTUBRE

4t PUNT.- RATIFICACIÓ CONTINGUT DECRET D'ALCALDIA 434/2018 DE DATA 18 D'OCTUBRE, ACORD DE DELEGACIÓ PARCIAL DE LES COMPETÈNCIES A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE A INFORMAR EN LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

5è PUNT.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL TEXT DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

6è. PUNT.-  APROVACIÓ XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A  1 DE GENER DE 2018

7è PUNT.- APROVACIÓ ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUCIONS -PRODUCTIVITAT 2018 AL PERSONAL FUNCIONARI  DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA D'ACORD AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERAL DE L'ESTAT

8è PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE 2018

9è PUNT.-  RATIFICACIÓ ASSIGNACIÓ D'UN COMPLEMENT A UN TREBALLADOR ATORGAT PER DECRET D'ALCALDIA NÚM. 131/2017 DE DATA 23 DE MARÇ DE 2017

10è. PUNT.-  APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA EXERCICI 2018

11è PUNT.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 I PLANTILLA DE PERSONAL

12è PUNT.- APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06