PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió extraordinària

07/03
2022
Dilluns 07/03/2022 de 19:00h
On es realitza? 
Sala de Plens de l'Ajuntament
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
st.isclesantiscle.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2021 (PLE 2021/10).

2n PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DE TRES PROJECTES EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D'OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022 (EXP. 2022/274).  

3r PUNT.- ACORD D'ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP. 2022/283).  

4t PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE DE 2021 (EXP. 2021/745).  

5è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2022 (EXP. 2022/150).  

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2022 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2022/153).  

7è. PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L'ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A (EXP. 2022/208).  

8è PUNT.- ESMENAR L'ERROR MATERIAL EXISTENT EN L'ACORD DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2018 SOBRE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 ANNEX 32.1 “PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE BÚSTIA” (EXP. 2022/214).

9è PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOM-HI PER SANT ISCLE - EN COMÚ GUANYEM DONANT SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA XARXA D'ALCALDES I ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA (EXP. 2022/287).

10è PUNT.- PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.01) (EXP. 2022/289).

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06