PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

15/03
2021
Dilluns 15/03/2021
Horari:  19.00 h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

 L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT: 

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2020  (PLE 2020/9).

2n PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 20 DE GENER DE 2021 (PLE 2021/1).

3r PUNT.- REVISIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES (EXP. 2021/417).

4t PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE DE 2020 (EXP. 2020/584).

5è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2021 (EXP. 2021/472).

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA ( EXP. 2021/510).

7è PUNT.- APROVACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS 2021 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, D'ACORD AMB L'ARTICLE 18.DOS DE LA LLEI 11/2020, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2021 (EXP. 2021/532).

8è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA BARCELONA BUS, SL, PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE DE VALLALTA, PER A L'EXERCICI 2021 (EXP. 2021/539).

9è PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS D'ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 2021/532).

10è PUNT.- APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D'UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA SOL·LICITAT PER L'EMPRESA MESWIFI SL (EXP. 2021/132).

11è PUNT.- APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE GENER DE 2021, D'APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 2021-2026 (EXP. 2021/38).

12è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS  I JUNTES DE GOVERN LOCAL.

13è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06