PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió ordinària

26/09
2022
Dilluns 26/09/2022 de 19:00h
On es realitza? 
Sala de Plens de l'Ajuntament
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 DE JULIOL DE 2022 (PLE 2022/6).

2n PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE DE 2022 (EXP. 202/629).  

3r PUNT.- ESMENA D'ERROR MATERIAL EN L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC CONSTRUCTIU DE FORMACIÓ D'UNS MURS DE CONTENCIÓ I CONDICIONAMENT DELS TERRENYS PER A PARC PÚBLIC I ACCESSOS, ENTRE EL C/ SANT JAUME I C/ ESGLÉSIA DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2022/374).  

4t PUNT.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL D'AJUSTAMENTS, D'ALINEACIONS DE VIAL I D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA NOVA EDIFICACIÓ SITUADA AL CARRER ESCOLES, NÚM. 3 CANTONADA AMB BAIXADA DEL MOLÍ (EXP. 2022/714).  

5è PUNT.- MOCIÓ EN SUPORT ALS GUÀRDIES MUNICIPALS I PER LA SEGURETAT ALS NOSTRES MUNICIPIS (EXP. 2022/1148).  

6è PUNT.- DONAR A CONÈIXER AL PLE DE LA CORPORACIÓ L'INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 13/2022, RELATIU AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2020. (EXP. 2022/1149). 

7è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL.  

8è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

         

 US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/09/2022 14:19