Ple de la Corporació

Divendres, 4 de novembre de 2022 a les 00:00

Convocatòria del Ple de la Corporació, que tindrà lloc el proper dilluns 7 de novembre a les 19 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2022 (PLE 2022/7).

2n PUNT.- APROVACIÓ REHABILITACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC EN RELACIÓ AMB LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA8-C SEFRES (Exp. 2022/1348).

3r PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA BARCELONA BUS, SL, PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE DE VALLALTA, PER A L'EXERCICI 2022 (Exp. 2022/1263).

4t PUNT.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. (Exp. 202/1358).

5è PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE DE 2022 (Exp. 2022/629).

6è PUNT.- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB EL BAREM DE MÈRITS A APLICAR EN EL CONCURS DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL D'ACCÉS PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLARGA DURADA, D.A. 6 I 8 LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE (Exp. 2022/1379).

7è PUNT.- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS A APLICAR AL CONCURS OPOSICIÓ DELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL, ART. 2 LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE (Exp. 2022/1380).

8è PUNT.- PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR L'ENCOMANDA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA GESTIÓ MATERIAL DE LA SELECCIÓ DEL PERSONAL, DERIVADA DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA 2022 I LA MINUTA DEL CONVENI A FORMALITZAR (Exp. 2022/1395).

9è PUNT.- APROVACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS 2022 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, D'ACORD AMB L'ARTICLE 23 DEL REIAL DECRET LLEI 18/2022, DE 18 D'OCTUBRE (Exp. 2022/72).

10è PUNT.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS, ANY 2023 (Exp. 2022/1371).

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:41