Aplicació de les taxes reduïdes de la taxa d'escombraries

Dimecres, 11 de gener de 2023 a les 00:00

 

Des de l'1 de gener i fins al 31 de març de 2023, es poden presentar les sol·licituds per l'aplicació de les tarifes 1 o 2 de la taxa per la prestació del servei de residus municipals domèstics, sempre que es compleixin les condicions establertes.

El tràmit es pot fer de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciudatana, o electrònicament, adjuntant la sol·licitud i la documentació pertinent a la instància genèrica

1. Per cada habitatge:

en que la capacitat econòmica de la unitat familiar sigui inferior a 1,40 * IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)

SI/n (nombre de membres de la unitat familiar < 1,40 * IPREM

0,00 €/any

2. Per cada habitatge:

en que la capacitat econòmica de la unitat familiar sigui inferior a 1,75 * IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)

SI/n (nombre de membres de la unitat familiar < 1,75 * IPREM

72,50 €/any

3. Per cada habitatge:

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar

145,50 €/any

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les condicions establertes per la seva aplicació són les següents:

 • Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en el municipi.
 • Que l’habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar, ho sigui en concepte de residència habitual i permanent, i no com a segona residència.
 • Que la persona que representi a la unitat familiar, presenti sol·licitud declarant que són certes les dades anteriors i adjuntant les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat familiar de l’exercici anterior o, si escau, documentació que acrediti la no obligació de la presentació de la declaració d’IRPF i/o documentació suficient per a acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar.
 • No han de posseir més habitatges o altres béns mobles o immobles capaços de produir renda, és a dir, encara que no la produeixin actualment siguin susceptibles de fer-ho.
 • Per a les persones a partir de 65 anys i pensionistes i per les que cobrin qualsevol tipus de pensió (invalidesa, orfandat, etc.), per a les persones perceptores d’un PIRMI o pensió que el substitueixi, es descomptaran dels seus ingressos els imports següents:

- Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350 euros mensuals.

- Les despeses de la hipoteca per un màxim de 350 euros i, en cas de no tenir-ne, es descomptaran les despeses de l’IBI.

    Documentació a presentar:

 • Sol·licitud (la podeu trobar al web de l’Ajuntament i a les oficines municipals).
 • DNI.
 • Declaració de renda de l’exercici anterior o certificat negatiu emès per l’Agència Tributària si no hi ha obligació de presentar-la.
 • Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions.
 • Justificants de béns de la unitat familiar. Complimentar la Declaració Jurada que s’adjunta amb la sol·licitud.
 • Justificant d’ingressos (o manca d’ingressos) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys (pensió, nòmina o altres).
 • Atur amb prestació o sense.
 • Subsidi d’atur.
 • En el cas de ser llogaters, el contracte.

Les sol·licituds que s’acceptin es veuran reflectides en el rebut corresponent a l’exercici 2023 de la taxa per recollida d’escombraries.

Us recordem que una altra manera molt beneficiosa pel medi ambient i que a més us ajuda a reduir l’import de la taxa de residus municipals és fent ús de la deixalleria, tant la mòbil com la mancomunada (situada a Arenys de Munt). Les reduccions en la taxa dependran de les vegades que porteu residus a la deixalleria.

De 3 a 6 viatges ( 10% de la quota normal)

130,95 €/any

De 7 a 10 viatges (15 % de la quota normal)

123,68 €/any

Més de 10 viatges (20%  de la quota normal)

116,40 €/any

 

 

 

 

 

Per a qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició.

 

 

Darrera actualització: 20.01.2023 | 08:22