Convocatòria de beques esportives per infants de 3 a 16 anys. Termini de sol·licituds: del 17 al 26 de juny

Del 17/06/2020 al 26/06/2020

L'Ajuntament de Sant Iscle posa en marxa un programa de beques esportives adreçades a infants de 3 a 16 anys empadronats en el municipi i que llurs famílies es troben en dificultats econòmiques, per tal que puguin participar en els casals esportius. 

 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al registre general d'entrada de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament del 17 al 26 de juny, adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.
  • Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, en cas que correspongui.
  • Fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d'Hisenda del darrer any.
  • Certificat de percepció de prestació d'atur (full DARDO), de subsidi o certificat negatiu.
  • Ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, on constin tots els ingressos percebuts i saldos i moviments bancaris dels últims sis mesos. Comptaran també els ingressos derivats de les pensions i/o prestacions. En el cas de treballadors per compte aliena: fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.
  • En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de cotització de la Seguretat Social.
  • Certificat de percepció de prestacions de l'Administració Pública i en cas afirmatiu, la seva quantia.
  • Justificació de despeses fixes mensuals: rebut de lloguer de l'habitatge i/o rebut d'hipoteca.
  • Certificat de discapacitat, si s'escau.

Atesa la situació excepcional provocada per la Covid-19, les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment de forma telemàtica a través del web de l'Ajuntament, adjuntant la instància emplenada i la documentació requerida. Si no es disposa dels mitjans per fer-ho, és necessari demanar cita prèvia per tal de realitzar el tràmit presencialment, al telèfon 93 794 61 28 o als correus rocosalr@diba.cat o fabregasmr@diba.cat.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06