Calendari i Ordenances fiscals

Calendari i Ordenances Fiscals corresponents a l'any 2022:

 

Documentació

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals - 420Kb - PDFO.F. 1 Impost sobre béns immobles. - 262Kb - PDFO.F. 2 Impost sobre activitats econòmiques. - 217Kb - PDFO.F. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. - 192Kb - PDFO.F. 4 Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. - 248Kb - PDFO.F. 5 Impost sobre construccions, instal•lacions i obres. - 211Kb - PDFO.F. 6 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses. - 160Kb - PDFO.F. 7 Taxa per expedició de documents administratius. - 176Kb - PDFO.F. 8 Taxa pel servei de clavegueram . - 117Kb - PDFO.F. 9 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. - 173Kb - PDFO.F. 10 Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. - 212Kb - PDFO.F. 11 Taxa per utilització de plaques, patents i distintius. - 268Kb - PDFO.F. 12 Taxa de cementiri municipal. - 1228Kb - PDFO.F. 13 Taxa per utilització de columnes, cartells i altres instal•lacions anàlogues per a l'exhibició d'anuncis. - 324Kb - PDFO.F. 14 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. - 1060Kb - PDFO.F. 15 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública . - 183Kb - PDFO.F. 16 Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials. - 2891Kb - PDFO.F. 36 Preu públic perla prestació del servei d'atenció domiciliària - 164Kb - PDFO.F. 18 Preu públic per a la utilització del domini públic municipal. - 935Kb - PDFO.F. 19 Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb ramats. - 1845Kb - PDFO.F. 20 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes i altres instal•lacions anàlogues. - 151Kb - PDFO.F. 21 Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministrament que afectin la generalitat del veïnat. - 345Kb - PDFO.F. 23 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer. - 1067Kb - PDFO.F. 24 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. - 134Kb - PDFO.F. 25 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'nterès general. - 166Kb - PDFO.F. 27 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. - 139Kb - PDFO.F. 28 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals. - 149Kb - PDFO.F. 29 Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. - 158Kb - PDFO.F. 31 Ordenança municipal reguladora de la taxa per a la instal•lació de publicitat en el pavelló municipal. - 1287Kb - PDFO.F. 32 Ordenança general dels preus públics municipals. - 1056Kb - PDFO.F. 32.1 Preu públic per la venda de bústies - 173Kb - PDFO.F. 32.2 Preu públic per la utilització d'espais municipals - 126Kb - PDFO.F. 32.3 Altres preus públics. - 187Kb - PDFO.F. 32.4 Preu públic pel préstec de material. - 84Kb - PDFO.F. 32.5 Venda rètols - 184Kb - PDFO.F. 33 Taxa per la utilització de l'escut del municipi - 95Kb - PDFO.F. 34 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports. - 90Kb - PDFO.F. 35 Preu públic per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals. - 152Kb - PDFO.F. 36 Reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària. - 164Kb - PDFO.F. 37 Preu públic pels serveis de l'emissora de ràdio municipal - 140Kb - PDF
No existeix cap anunci que compleixi els criteris de cerca especificats. Revisi els criteris i reintenti, si us plau.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06