Procés selectiu d'una plaça d'educador-a social

Data de l'anunci: Dijous 31/12/2020

 

Convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça d'educador-a social, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2020, va aprovar les bases reguladores i les convocatòries de diverses places de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. En data 8 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar la resolució del recurs de reposició interposat contra les bases reguladores del procés selectiu per concurs-oposició lliure d'una plaça d'educador-a social, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallata, essent aprovada la modificació de les bases i obertura de la pròrroga de la convocatòria pública del procés de selecció.

El termini per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 24 de març de 2021, ambdós inclosos.

Per realitzar consultes sobre les bases, s'ha habilitat un correu electrònic: sicv.rrhh@diba.cat

 

El pagament de la taxa pels drets d'examen s'ha de realitzar mitjançant transferència bancària,  especificant nom i cognoms i la convocatòria corresponent, al número de compte ES47 2100  4788 3802 0000 4396.

 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06