Proveïdors

Aquest tràmit permet als proveïdors establir una relació comercial amb l'Ajuntament o presentar la corresponent factura al registre quan s' hagi lliurat un bé, un subministrament o un sevei.
Qui el pot demanar?
Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Quan es pot sol·licitar?

Sempre que es vulgui treballar amb l'Ajuntament  o s'hagi realitzat un subministrament o servei.

 

Quan es dóna resposta?

Les factures es pagaran en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la seva entrada en el registre general de l'Ajuntament. Els pagaments es realitzaran sempre els dies 15 o 30 de cada mes i el sistema habitual de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte que s'especifiqui en el formulari que el proveïdor  ens hagi fet arribar.

 

Documentació necessària?
Descripció documentació

El proveïdor podrà presentar dos tipus de documentació segons la gestió a realitzar:

1. Quan hagi d'establir  o mantenir una relació comercial, i d'acord amb el què disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic:

SI ES TRACTA D' UN NOU PROVEÏDOR, caldrà aportar la següent documentació per tal d’iniciar la relació:

Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda.
Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Tesoreria General de la Seguridad Social.
Formulari dades bancàries per pagaments per transferència bancària

SI ÉS UN PROVEÏDOR HABITUAL, anualment, en el primer trimestre de l’any, s'ha de fer arribar a l’Ajuntament una còpia actualitzada dels certificats de trobar-se al corrent de pagament amb Hisenda i la Tesorería de la Seguridad Social. El formulari de dades bancàries només será necessari en cas que el proveïdor modifiqui el seu compte bancari .

2. Una vegada realitzat un subministrament o servei, s'haurà de fer arribar la factura corresponent. Es podrà presentar en alguna de les següents formes:

- En format paper,  per correo postal o presencialment (original)

- En format .pdf si es presenta via correo electrònic

- Telemàticament (factura electrònica) fent ús de la plataforma E-FACT (obligatori per a factures amb import superior a 5.000 euros segons art. 4 de la Llei 25/2013 de 27/12)

 

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
T.937946128
Carrer de les Escoles, 2
Via correu postal
On enviar?
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
T.937946128
Carrer de les Escoles, 2
Via correu-e
COMPTABILITAT - ituron@ajsantiscle.cat
Per Internet
Consultar apartat factura electrònica
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/06/2022 13:34