Sol·licitud d'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per discapacitat

Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. L'exempció s'aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.
Documentació necessària?
Descripció documentació
La documentació a presentar és la següent:
  • Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat.
  • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle
  • Fotocòpia compulsada amb l’original del permís de circulació
  • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 per 100, emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
  • En cas que ho demani una altra persona, ha de presentar una autorització del titular del vehicle degudament complimentada i fotocòpia del DNI de tots dos.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/03/2021 14:52