Modificació de l'ordenança fiscal núm. 4

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 17 de juliol de 2023, ha aprovat, provisionalment, la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

El termini d'exposició pública és de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província

Darrera actualització: 04.08.2023 | 13:41