Política de privacitat

A través d'aquesta política de privacitat, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta vol informar de com es tracten les dades personals a tothom que navegui i accedeixi al lloc web www.santiscle.cat.

L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, li facilita la següent informació:

 

Responsable del Tractament

 • Raó social: AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
 • NIF: P0819200G
 • Domicili social: C. de les Escoles 2. 08359 Sant Iscle de Vallalta
 • Telèfon: 93 794 61 28
 • Fax: 93 794 60 48
 • Correu electrònic: sicv.pdadesiscle@diba.cat

Delegat de Protecció de Dades

És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal compleixi i s'adapti d'una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de la següent manera:

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d'aplicació i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Criteris de conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de  les dades

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb allò previst en la citada legislació.

En tot cas, en cada tràmit corresponent, s'informarà de les possibles cessions de dades a altres administracions públiques o a les empreses que correspongui.

Transferències internacionals de dades:

No es transfereixen dades a països de fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l'interessat:

DRET D'ACCÉS

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades que l'afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de les dades personals.
 • Destinataris de les seves dades.
 • Termini de conservació.
 • L'existència d'altres drets.
 • Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • Origen o procedència de les dades.
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals "dret a l'oblit", en algun dels supòsits següents:

 • Quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides.
 • Quan es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • Quan l'interessat s'oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament.
 • Quan les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Quan les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Quan les dades personals s'hagin obtingut arran d'una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per consentir.

DRET D'OPOSICIÓ

L'interessat té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació. En aquests casos el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l'interessat:

 • Quan el tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • Quan el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té finalitats estadístiques o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

 • Si l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.
 • Si el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús.
 • Si el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Si l'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES

L'interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l'interessat es transmetin d'un responsable a l'altre, sense necessitat que siguin transmeses prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

 • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • El tractament es basi en el consentiment o en un contracte.

EXERCIR AQUESTS DRETS

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades complimentant un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament -carrer de les Escoles 2 - 08359 Sant Iscle de Vallalta- i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.