Modificació de l'ordenança fiscal núm. 24

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 1 d'agost de 2023, ha aprovat, provisionalment, la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la Llar d'infants "Vallalta", de titularitat municipal.

El termini d'exposició pública és de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província

Darrera actualització: 04.08.2023 | 13:44