Modificació de l'ordenança fiscal núm. 29

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 6 de febrer de 2023, ha aprovat, provisionalment, la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.

El termini d'exposició pública és de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província

Darrera actualització: 09.02.2023 | 09:57