Padró d'habitants

El padró


Tal i com estipula l'article 15 de la Llei de Bases de Règim Local, les persones han d'estar inscrites al Padró del municipi en el qual resideixen la major part de l'any.

L'Ajuntament ha de formar, revisar, custodiar i mantenir actualitzat el padró d’habitants i fer les actuacions necessàries perquè s’hi reflecteixi la realitat,  actualitzant el padró reflectint-hi les altes, baixes i modificacions que s’hi produeixin. Haurà de donar de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, la persona empadronada que no hi resideixi.

Amb caràcter general, sempre que un ciutadà sol·licita l’empadronament, l’Ajuntament l’ha d’inscriure al padró. Si dubta que el veí hi resideixi, pot comprovar-ho en el termini de tres mesos. Si no respon dins aquest període operarà el silenci positiu i el ciutadà quedarà empadronat. L’Ajuntament pot exigir al ciutadà la presentació del document identificatiu, llibre de família i títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte d’arrendament i darrer rebut, o contracte de subministrament —aigua, llum, telèfon, etc.),  per a comprovar la veracitat de les dades de la sol·licitud d’empadronament. Si no disposa de documentació identificativa de l’habitatge, es pot comprovar per informe policial.

La resolució de l'INE de l'any 2020 estableix que, tal i com indica l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència de llarga duració han de procedir a la renovació periòdica, cada dos anys, de les inscripcions padronals.

Sol·licitud d'alta al padró d'habitants


És un tràmit presencial que es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Documentació necessària:

  • Escriptura, contracte de lloguer o autorització d'una persona major d'edat que ja estigui empadronada al domicili i disposi d’un títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer, etc.) a nom seu.
  • Original del DNI, NIE o passaport.
  • En cas de menors que no tinguin DNI, el llibre de família.
  • En cas d’empadronament de menors en règim de pàtria potestat compartida, es necessita l’autorització del pare/mare que no conviu o no té la custòdia del menor.
  • Els menors d’edat no emancipats i els majors d’edat incapacitats han de tenir el mateix veïnatge que els pares o representants legals que en tinguin la guarda o custòdia, llevat que aquests els autoritzin per residir en un altre municipi. Per a empadronar un menor no emancipat amb un dels progenitors, cal disposar de l’autorització de l’altre progenitor. Quan excepcionalment no se’n disposa, es pot aportar la declaració responsable. En un domicili diferent al dels pares, cal disposar de l’autorització per escrit d’ambdós progenitors o d’un d’ells acompanyada de la declaració responsable.

Sol·licitud de volants o certificats d'empadronament


Els volants d'empadronament, individuals o col·lectius, informen l'empadronament d'una o més persones en un domicili d'acord amb les dades que consten al Padró.

Els certificats d'empadronament, individuals o col·lectius, acrediten fefaentment la residència en el municipi i el domicili de l'habitant o habitants.

La sol·licitud es pot fer presencial o telemàticament, i el seu cost l'estipula l'Ordenança Fiscal núm. 7. Taxa per expedició de documents administratius.

Autorització per la cessió de dades padronals en documents col·lectius


La Resolució de l'INE de 2020 estableix que l'expedició de certificacions i volants que comprenguin la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili, en tant que implica el tractament de dades personals, haurà d'estar fonamentada en algun dels supòsits previstos en l'article 6.1 del Reglament general de protecció de dades. Per tant, quan siguin sol·licitats per un particular, serà necessari disposar del consentiment de tots els inscrits a la vivenda o tenir un interès legítim que prevalgui sobres els interessos o els drets i llibertats fonamentals dels afectats.

 

Darrera actualització: 8.08.2023 | 13:59
Darrera actualització: 8.08.2023 | 13:59