Proveïdors

Aquest tràmit permet als proveïdors establir una relació comercial amb l'Ajuntament o presentar la corresponent factura al registre quan s' hagi lliurat un bé, un subministrament o un servei.

Les factures es pagaran en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la seva entrada en el registre general de l'Ajuntament. Els pagaments es realitzaran sempre els dies 15 o 30 de cada mes i el sistema habitual de pagament serà per transferència bancària al compte que s'especifiqui; bé mitjançant el formulari de dades bancàries que facilita l'Ajuntament o bé presentant un certificat de titularitat bancària.

El proveïdor podrà presentar dos tipus de documentació segons la gestió a realitzar:

1. Quan hagi d'establir o mantenir una relació comercial, i d'acord amb el que disposa l'article 71.1 d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic:

SI ES TRACTA D'UN NOU PROVEÏDOR, caldrà aportar els següents documents per tal d’iniciar la relació:

  • Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda.
  • Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Documentació bancària indicada en l'apartat anterior.

SI ÉS UN PROVEÏDOR HABITUAL, anualment, s'ha de fer arribar a l’Ajuntament una còpia actualitzada dels certificats de trobar-se al corrent de pagament amb Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. El formulari o certificat de dades bancàries només serà necessari en cas que el proveïdor modifiqui el seu compte bancari .

2. Una vegada realitzat un subministrament o servei, s'haurà de fer arribar la factura corresponent. Es podrà presentar en alguna de les següents formes:

  • Preferentment, i en benefici del propi proveïdor, de manera telemàtica (factura electrònica), fent ús de la plataforma e-FACT (obligatori per a factures amb import superior a 5.000 euros segons art. 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector Públic).
  • En format paper,  per correu postal o presencialment (document original) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • En format pdf si es presenta via correu electrònic: ituron@ajsantiscle.cat
Darrera actualització: 4.01.2023 | 11:42
Darrera actualització: 4.01.2023 | 11:42