Projectes

 • Projecte de la franja perimetral de protecció d'incendis de la torre de telecomunicacions

  L’any 2023 l’Ajuntament va encarregar a l’empresa AdEdMA, Consultoria i Serveis, SL, la redacció de la “Memòria valorada de la franja de protecció de prevenció d’incendis de les instal·lacions Torre de telecomunicacions, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta”. En aquest encàrrec es contempla la delimitació de la franja de protecció d’incendis, la realització d’inventaris de vegetació i la definició de trams de la franja segons els mètodes de tractament de la vegetació actual, els treballs a fer i el pressupost de les actuacions a realitzar en cada tram. S’ha contemplat el compliment de la normativa així com la incorporació dels criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona. 

   

   

   

 • Projecte tècnic executiu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques generadores d'energia elèctrica a l'edifici del Biblio@ccés i del Dispensari.

  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2022, va acordar acceptar ajuts econòmics de les polítiques públiques incloses en el Pla d'Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona com a línies prioritàries de l'acció política del present mandat. L'equip de Govern, amb la subvenció, preveu finançar les despeses de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del Dispensari i el Biblio@ccés, pel que va encarregar al tècnic en enginyeria elèctrica, la redacció del projecte executiu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques generadores d'energia elèctrica d'autoconsum.

 • Projecte bàsic d'un edifici municipal segons alineació de vial, situat al carrer de les Escoles, 3

  L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta és titular d'uns terrenys situats a la cantonada entre el carrer de les Escoles número 3 i la Baixada del Molí on està prevista la construcció d'un edifici destinat a equipaments municipals i va encarregar a l'arquitecte Sr. Pau García de Santos la redacció del projecte executiu de l'edifici esmentat .

 • Catàleg de camins municipals de Sant Iscle de Vallalta

  La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2014, va aprovar el catàleg de camins municipals de Sant Iscle de Vallalta

 • Projecte «Eixamplament i millora del revolt de "Can Xica", camí municipal de Can Vives de la Cortada»

   

  Aquest projecte té com a finalitat, per un costat, l’eixamplament del marge interior del revolt de “Can Xica” per poder donar bon accés i poder maniobrar als vehicles de PPI (prevenció i/o protecció contra incendis) a la zona i, per altra banda, la millora del mateix camí mitjançant la incorporació d’uns punts de recollida de drenatge de les aigües pluvials, per tal de minimitzar les tasques de manteniment periòdic de l’entorn.

  L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta va encarregar a l'enginyer d'edificació/arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas la redacció del projecte.

 • Projecte tècnic constructiu d'intervenció parcial en el sistema de sanejament de la Urbanització Font Montnegre

  El municipi de Sant Iscle de Vallalta disposa de xarxa de sanejament (clavegueram d'aigües residuals) que serveix al nucli urbà. Hi ha encara, però, alguns veïnats i nuclis de població que queden allunyats d'aquest nucli urbà i que actualment no disposen encara d'una xarxa de recollida d'aigües residuals completa i que solucionen aquest servei necessari per mitjà de pous i fosses sèptiques privades.

  Per tal de procedir a posar solució a aquesta problemàtica, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per Decret d'Alcaldia núm. 2021/407 de data 11 de setembre de 2021, va encarregar a l'enginyer d'edificació/arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas, la redacció del projecte tècnic constructiu d'intervenció parcial en el sistema de sanejament de la Urbanització Font Montnegre.

 • Projecte constructiu de la formació d'uns murs de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos, entre el carrer de Sant Jaume i el carrer de l'Església.

  El 28 de gener de 2022 es va formalitzar l'escriptura pública de segregació i cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament d'un terreny de 116,25 m2, destinats a sistemes urbanístics municipals situats entre el carrer de l'Església i el carrer de Sant Jaume, en el veïnat de “La poca farina”.

  Es va demanar a l'arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas la redacció del projecte tècnic per la formació d'uns murs de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos al veïnat de La poca farina, que es va presentar en data 18 de març de 2022.

 • Projecte tècnic d'instal·lació i construcció d'una nova pista de pàdel a la zona esportiva.

  L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha considerat millorar i ampliar l'oferta esportiva actual dins la zona esportiva municipal amb la construcció d'una pista de pàdel.

 • Projecte tècnic d'intervenció per l'adequació i millora de l'equipament municipal en el Parc dels Vegetals.

  Degut a la situació actual i les mancances funcionals de l'equipament municipal del Parc dels Vegetals, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha considerat portar a terme una adequació i millora del parc, ja que està situat en un entorn natural privilegiat i és un atractiu del municipi, sent una zona de reunió i esbarjo habitual per les famílies així com espai destinat a esdeveniments culturals com fires i festes populars.

 • Projecte tècnic executiu de reparacions en el Pont de Can Bosc

  És necessari portar a terme diverses reparacions per al condicionament, endegament, reparació i l'estabilització d'uns talussos malmesos, a causa de l'augment del cabal de la riera de Can Vives de la Cortada, degut a les fortes inclemències meteorològiques (Borrasca Glòria) durant els dies 20-24 del mes de gener de l'any 2020; i també per el taponament (embussos) dels desguassos i drenatges de la riera que es troben situats a sota el pont. Aquests dos factors van provocar el desbordament de la riera de Can Vives de la Cortada, en aquest punt concret.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:55
Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:55