Subvencions per al pagament de lloguer a majors de 36 anys o més

Del 28/06/2022 al 15/07/2022

S'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 (inclòs).

 Les sol·licituds es podran presentar:

1.      Electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer o a través del portal de tràmits del web del Consell Comarcal del Maresme/ instància genèrica del Consell Comarcal del Maresme https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmaresme/tramits-i-gestions (es necessita IdCAT mòbil).

 2.     Presencialment a l'Oficina d'Habitatge de 9:00h a 14:00h sense cita prèvia.

 

Degut als pocs dies que estarà oberta la convocatòria, es recomana que les sol·licituds es facin de forma electrònica.

 

El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2020 i no poden superar els 22.558,77€/any.

Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

L'import màxim Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió al Maresme és de 900€/mes i en els supòsit d'habitació no pot ser superior a 450€/mes.

 

S'adjunta Resolució convocatòria i el model de sol·licitud

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28/06/2022 15:47