Aprovació inicial del projecte de la franja perimetral de prevenció d'incendis de la torre de telecomunicacions

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 de març de 2024, ha resolt aprovar inicialment el  projecte de la franja perimetral de prevenció d'incendis de la torre de telecomunicacions.

El projecte esmentat se sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB i DOGC

Darrera actualització: 20.03.2024 | 09:17