Aprovació inicial del projecte «Eixamplament i millora del revolt de "Can Xica", camí municipal de Can Vives de la Cortada»

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2023, ha resolt aprovar inicialment el  projecte «Eixamplament i millora del revolt de "Can Xica", camí municipal de Can Vives de la Cortada»

 

El projecte esmentat se sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB i DOGC (29 de setembre de 2023).

Darrera actualització: 23.10.2023 | 10:30