Ordenança Fiscal núm. 15: Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:04