Ordenança Fiscal núm. 25: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:25