Projecte bàsic d'un edifici municipal segons alineació de vial, situat al carrer de les Escoles, 3

L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta és titular d'uns terrenys situats a la cantonada entre el carrer de les Escoles número 3 i la Baixada del Molí on està prevista la construcció d'un edifici destinat a equipaments municipals i va encarregar a l'arquitecte Sr. Pau García de Santos la redacció del projecte executiu de l'edifici esmentat .

En data­­ 2 de juny de 2022 es va presentar el “Projecte bàsic d'un edifici municipal segons alineació de vial + E.D. (P. SOT+ PB fase 1), amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 389.117,93 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 81.714,76 euros, total amb IVA inclòs 470.832,69 euros.

En la memòria descriptiva del projecte es defineix l'objecte d'aquest, que es transcriu literalment: 

"El present projecte bàsic té per objecte la descripció arquitectònica (gràfica i escrita) de les obres a efectuar en el solar situat en el carrer de les Escoles número 3, del municipi de Sant Iscle de Vallalta, consistents de la construcció de nova planta, en la seva primera fase, d'un edifici municipal amb alineació de vial en un solar aïllat. Alçada de PS+PB.

L'edifici es composa de Planta Soterrani conformada per una zona de treball i uns vestuaris destinats als treballadors de la brigada municipal, juntament amb una zona d'aparcament que proposa, en aquesta primera fase, places d'aparcament pels vehicles propis de la brigada municipal; i de Planta Baixa destinada a sala polivalent que inclou, també, l'escala exterior corresponent a l'accés al soterrani des del carrer, i l'escala que permet l'accés a la Planta Coberta en aquesta primera fase. Aquesta Planta Coberta, en l'actual fase, es destina a una zona d'esbarjo per a joves, amb la creació d'una pista de bàsquet de 3x3 i dues taules de ping pong, juntament amb zones de bancs per seure”.

El projecte reuneix tots els documents i requisits exigits a l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'article 231.1 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, disposa que l'aprovació del projecte correspon a l'òrgan de contractació, llevat que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 09:51