Projecte tècnic constructiu d'intervenció parcial en el sistema de sanejament de la Urbanització Font Montnegre

El municipi de Sant Iscle de Vallalta disposa de xarxa de sanejament (clavegueram d'aigües residuals) que serveix al nucli urbà. Hi ha encara, però, alguns veïnats i nuclis de població que queden allunyats d'aquest nucli urbà i que actualment no disposen encara d'una xarxa de recollida d'aigües residuals completa i que solucionen aquest servei necessari per mitjà de pous i fosses sèptiques privades.

Per tal de procedir a posar solució a aquesta problemàtica, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per Decret d'Alcaldia núm. 2021/407 de data 11 de setembre de 2021, va encarregar a l'enginyer d'edificació/arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas, la redacció del projecte tècnic constructiu d'intervenció parcial en el sistema de sanejament de la Urbanització Font Montnegre.

El tram que es projecta preveu que es connecti la xarxa de sanejament existent en la seva part més al sud del carrer Baix del Montnegre on, a data d'avui, no hi ha cap recollida d'aigües residuals.

En general, la xarxa existent a Sant Iscle de Vallalta és unitària (que recull alhora les aigües residuals urbanes i les aigües de pluja), el tram de xarxa inclòs en el present projecte, es concep amb caràcter separatiu, recollint, tan sols, les aigües residuals dels habitatges de la part baixa i del nucli central d'aquesta urbanització.

El carrer Baix del Montnegre de la urbanització Font Montnegre inclòs en l'àmbit del present projecte està constituït, bàsicament, per tipologia unifamiliar, està conformat per parcel·les d'habitatges unifamiliars aïllats, com tot el sector de situació.

L'objecte del projecte tècnic és resoldre la problemàtica actual amb la intervenció parcial en el sistema de sanejament connectant a la xarxa d'aigua residual existent un nou tram situat en l'àmbit sud del carrer Baix del Montnegre a la urbanització Font  Montnegre. Es pretén recollir l'àmbit físic central de tota la urbanització, i la vialitat més baixa, la de cota inferior.

Les obres es realitzen amb la finalitat de dotar a les parcel·les del veïnat central i del carrer Baix del Montnegre d'aquesta instal·lació per tal que aboquin les seves aigües residuals directament a la xarxa pública municipal.

Aquest és un projecte d'obra d'urbanització, separata actualitzada del Text Refós del Projecte d'Urbanització de la Urbanització Font Montnegre, aprovat definitivament, per Decret d'Alcaldia núm. 517/2014, de data 22 de desembre de 2014.

Darrera actualització: 3.11.2023 | 08:43