Projecte tècnic executiu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques generadores d'energia elèctrica a l'edifici del Biblio@ccés i del Dispensari.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2022, va acordar acceptar ajuts econòmics de les polítiques públiques incloses en el Pla d'Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona com a línies prioritàries de l'acció política del present mandat. L'equip de Govern, amb la subvenció, preveu finançar les despeses de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del Dispensari i el Biblio@ccés, pel que va encarregar al tècnic en enginyeria elèctrica, la redacció del projecte executiu per la instal·lació de plaques fotovoltaiques generadores d'energia elèctrica d'autoconsum.

En data 31 d'agost de 2022, el tècnic en enginyeria elèctrica, Sr. Benjamín Vera Viñals, ha presentat el “Projecte tècnic executiu de la instal·lació solar fotovoltaica generadora d'energia elèctrica d'autoconsum 18,45 kwp. a l'edifici del Biblio@ccés i del Dispensari municipal”, amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 25.893,66 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 5.437,67 euros, total amb IVA inclòs 31.331,33 euros.

L'objecte del contracte és realitzar el document tècnic que estableix i defineix les condicions tècniques sota les quals es pretén fer una instal·lació de generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica de 17 kW de potència nominal, situada al municipi de Sant Iscle de Vallalta. La instal·lació es defineix com a autoconsum de Tipus 2 (Modalitat amb excedents acollida a compensació) segons el RD 244/2019, sent la potència pic de la instal·lació de 18,45 kWp.

La instal·lació es connectarà a través d'un comptador bidireccional a la xarxa de distribució ja que es tracta d'una instal·lació compartida de proximitat. La instal·lació donarà servei al Biblio@ccés i Dispensari.

Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 312 632.00 Instal·lació plaques fotovoltaiques edifici del Dispensari/Biblio@ccés.

El projecte reuneix tots els documents i requisits exigits a l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 09:48