Projecte constructiu de la formació d'uns murs de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos, entre el carrer de Sant Jaume i el carrer de l'Església.

El 28 de gener de 2022 es va formalitzar l'escriptura pública de segregació i cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament d'un terreny de 116,25 m2, destinats a sistemes urbanístics municipals situats entre el carrer de l'Església i el carrer de Sant Jaume, en el veïnat de “La poca farina”.

Es va demanar a l'arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas la redacció del projecte tècnic per la formació d'uns murs de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic i accessos al veïnat de La poca farina, que es va presentar en data 18 de març de 2022.

El projecte tècnic executiu té per objecte la descripció gràfica i escrita dels treballs necessaris per dur a terme la formació d'uns murs de contenció i condicionament dels terrenys per a parc públic (clau P) i els seus accessos, aconseguint així una ampliació de la zona verda (P) allí ja existent.

La situació dels serveis urbanístics existents: jardins sense pavimentació, disposa de sanejament municipal, enllumenat públic, servei d'abastament d'aigua, subministrament elèctric i telefonia. Accés rodat pels dos carrers de situació.

El terreny es troba sense pavimentar i amb certa vegetació. Existeixen plataformes planes, de prioritat invertida en ambdós carrers que limiten amb el terreny.

La topografia de la finca té una forma irregular, molt semblant a un trapezi i queda limitada al Nord, amb la zona verda destinada a parcs i jardins (clau P), al sud, amb una finca edificada, a l'est, amb el carrer de Sant Jaume, i a l'oest, amb el carrer de l'Església. La topografia presenta un fort desnivell entre el carrer de l'Església – essent aquest el punt més alt – i el carrer de Sant Jaume; també presenta un petit desnivell entre els límits sud i nord, essent aquest últim llindar la part més baixa.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 09:53