Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • Tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

La població en general

Cost per l'usuari:

Segons Ordenança Fiscal 8. Taxa pel servei de clavegueram

Àrea responsable:

Regidories d'Urbanisme i Governació

Unitat responsable:

Serveis Tècnics Municipals

Unitats implicades:

Brigada municipal

És un servei obligatori:

Si
Darrera actualització: 18.11.2022 | 09:39