Serveis funeraris

Aquest servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels difunts.

Línies de servei:

 • Gestió de les concessions de drets funeraris
 • Inhumacions/exhumacions
 • Trasllats
 • Cremació
 • Conservació i neteja del recinte

 

Tràmits municipals:

Canvi de nom d'un dret funerari:

- Per defunció del titular:  Cal fer un canvi de nom quan el/la titular de la concessió és difunt, en el termini d'un any a partir de la data de defunció, amb o sense successió testada. La documentació que caldrà aportar és la següent:

 • Sol·licitud de canvi de titularitat i full de dades bancàries degudament complimentats.
 • Fotocòpia del DNI del nou titular i de cada persona amb dret successori, per consanguinitat o herència.
 • Títol de concessió de drets funeraris (títol del nínxol).
 • Fotocòpia de les últimes voluntats.
 • Fotocòpia del testament, i en cas de no deixar-ne, presentar fotocòpia del llibre de família del difunt. Si no es té, declaració d'hereus. 

- Per donació en vida: Caldrà que els dos interessats es presentin a l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud. La documentació que caldrà aportar és la següent:

 • Sol·licitud i full de dades bancàries degudament complimentats.
 • Fotocòpia del DNI dels dos interessats.
 • Títol de concessió de drets funeraris (títol del nínxol).

 

Persones destinatàries:

La població en general.


Àrea responsable:

Regidoria de Salut Pública


Unitat responsable:

Funerària Cabré Junqueras, SA


És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 22.03.2023 | 14:55