Perfil del contractant

El Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya, així com de tots els operadors econòmics, la Plataforma de serveis de contractació pública.

La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

El conjunt d'informació i el disseny de l'aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, i els òrgans de contractació disposin d'un conjunt de serveis i funcionalitats que possibiliten tant la publicació i l'accés a la informació, com les relacions transaccionals electròniques segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública, d'acord amb la normativa reguladora.

Així mateix, en compliment del que disposa l'article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la informació publicada en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, relativa a la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats, es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.

Finalment, d'acord amb l'article 63.7 de la LCSP, el sistema informàtic que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Podeu accedir a l´estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:35
Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:35